مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
package software name : Katzung & Trevor's Pharmacology: Examination & Board Review
call number : QV 18/2
doc type : Non-Persian CD
doc no : 40E-b
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 46 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌