مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Sample Clinical Case Studies for Medical and Paramedical Students Self-Learning Text
conference : ‭Barzegar, Kazem‬
LC.number : ‭PE‬/‭1127‬/‭B32S‬/‭2010‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2274
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5077 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌