مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
package software name : Dallas Rhinoplasty: Nasal Surgery by the Masters
call number : WO 600
doc type : Non-Persian CD
doc no : 77E-b
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 82 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌