مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : CGEداس‍ ن‌اب‍ز ه‌ب‍)ی‌ج‍.ی‌س‍.ی‌ا (ه‌
پدیدآور : ه‍ام‍پ‍ت‍ون‌ ،ج‍ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۷۶۲
رده پزشکی : ‭WG‬/‭۱۴۰‬/‭‌ه۲‌ف‍لا۹‬/‭۱۳۸۶‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۷۸۸ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌