مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
package software name : Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry
call number : WM 100
doc type : Non-Persian CD
doc no : 89E-b
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 94 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌