مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : TCی‍خ‍ش‍ت‍ ات‍ ک‌ی‍زی‍ف‍ زا ؛ن‌درگ‍ و رس‍ ن‌ک‍س‍اص‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۴۱۲
رده پزشکی : ‭WN‬/‭۱۸۵‬/‭‌س۹‬/‭۱۳۹۴‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۵۴۲۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌