مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Determination of metals in natural waters, sediments and soils
conference : ‭Crompton, T. R‬
LC.number : ‭TD‬/‭427‬/‭C4D‬/‭2015‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2451
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5407 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌