مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Design and analysis of clinical trials
conference : ‭Chow, Shein-Chung‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2477
NLM : ‭QV‬/‭771.4‬/‭C552d‬/‭2014‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5438 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌