مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Ganong's review of medical physiology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2495
NLM : ‭QT‬/‭104‬/‭G195‬/‭2016‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5465 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌