مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Gastrointestinal Nursing A Lifespan Approach
conference : ‭ong,paul‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2500
NLM : ‭WY‬/‭156/5‬/‭O5G‬/‭2018‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5466 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌