مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Schwartz's principles of surgery
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2523
NLM : ‭WO‬/‭100‬/‭S399‬/‭2019‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5516 0 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 5517 0 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌