مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ از ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌
پدیدآور : م‍ع‍ادی‍خ‍واه‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،۱۳۲۱-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۳۷/۳۵‬/‭‌م۶‌ن۳‬/‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۹۹۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۲۳۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۲۳۴ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۶۱۹۰ 4 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۶۱۹۱ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌