مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍دای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ی‍ام‍ه‍ا و ب‍ی‍ان‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ :ب‍خ‍ش‌ ۱ پ‍ی‍ام‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
پدیدآور : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۱۵۵۳‬/‭‌خ۸‌ن۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۲۲۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۳۰۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌