مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry
conference : ‭Kaplan, Harold I‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 233
NLM : ‭WM‬/‭100‬/‭.K17s‬/‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1131 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌