مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Obstetrics and Gynecology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 380
NLM : ‭WP‬/‭.O14‬/‭1997‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1479 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌