مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Oncology nursing drug handbook
conference : ‭Wilkes, Gail M‬
LC.number : ‭WY‬/‭49‬/‭..W682o‬/‭1999‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 565
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1908 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌