مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Viral hepatitis
doc type : Non-Persian Book
doc no : 635
NLM : ‭WC‬/‭536‬/‭.V813‬/‭1998‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2047 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌