مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : General ophtalmology
conference : ‭Vaughan, Daniel‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 759
NLM : ‭WW‬/‭100‬/‭.V365g‬/‭1986‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2319 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 2320 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌