مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Key concepts in health care policy and planning
conference : ‭Palfrey, Colin,1939-‬
LC.number : ‭WA‬/‭540.1‬/‭.P159k‬/‭2000‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 869
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2601 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌