مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Sabiston textbook of surgery : the biological basis of modern surgical practice
doc type : Non-Persian Book
doc no : 891
NLM : ‭WO‬/‭100‬/‭.T3552‬/‭2001‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2665 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌