مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Quality improvement in health care: Putting evidence into practice
conference : ‭Parsley, Karen‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 900
NLM : ‭W‬/‭84‬/‭.P266q‬/‭1999‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2683 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌