مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : viral pathogenesis in diagrams
conference : ‭Ackermann,Hans-w‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 907
NLM : ‭WC‬/‭500‬/‭.A182v‬/‭2001‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2694 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌