مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Qualitative methods: a field guide for applied research in sexual and reproductive health
doc type : Non-Persian Book
doc no : 930
NLM : ‭WQ‬/‭208‬/‭.Q354‬/‭2002‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2751 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌