مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Scott, Foresman advanced dictionary
conference : ‭Thorndike, E. L.‬
LC.number : ‭PE‬/‭1628.5‬/‭.S425d‬/‭1979‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1062
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3214 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌