مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Quality planning for the lide science researcher
conference : ‭Cross -Smiecinski, Amy‬
LC.number : ‭QH‬/‭315‬/‭.C735‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1168
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3524 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌