مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Kendig's disorders of the respiratory tract in children
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1284
NLM : ‭WS‬/‭280‬/‭.K33‬/‭1990‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3849 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 3850 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌