مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Scoliosis- Making clinical decisions
conference : ‭Bunch, Wilton H., 1935-‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1346
NLM : ‭WE‬/‭735‬/‭.B942s‬/‭1989‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3975 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌