مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Sampling and analysis of indoor microorganisms
LC.number : ‭QR‬/‭100‬/‭.S26‬/‭2007‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1598
dewey : ‭579‬/‭.17‬
NLM : ‭QW‬/‭180‬/‭H192‬/‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4078 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌