مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍زول‌ ق‍رآن‌ و روی‍ای‌ ه‍ف‍ت‌ ح‍رف‌
پدیدآور : م‍ودب‌، رض‍ا، ۱۳۴۱-
شماره راهنما : ‭BP‬/‭۱۴۵‬/‭‌س۲‌م۸‬/‭۱۳۷۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۹۵۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۱۰۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۶۴۹۹ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۶۵۰۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌