مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍رم‌ اف‍زاره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ در طراح‍ی‌ ان‍واع‌ پ‍رای‍م‍ره‍ای‌PCR
پدیدآور : رئ‍ی‍س‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌،۱۳۶۳-
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۱۴
رده پزشکی : ‭QU‬/‭۴۵۰‬/‭ر۹‌ن‬/‭۱۳۹۴‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۳۹۴۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۳۹۵۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌