مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : General and oral pathology for the dental hygienist
conference : ‭DeLong, Leslie.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1921
NLM : ‭WU‬/‭140‬/‭D361g‬/‭2008‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4596 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌