مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
عنوان : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌۳۰-۲۷ خ‍رداد۱۳۸۱:م‍ق‍الات‌ اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌
شماره راهنما : ‭DSR‬/‭۶۴‬/‭‌ه۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۳۵۳
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۹۴۱ 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌