مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Saunders nursing guide to laboratory and diagnostic tests
conference : ‭Malarkey, Louise M.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2027
NLM : ‭WY‬/‭100‬/‭M237s‬/‭2005‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4727 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌