مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Virtual Clinical Excursions-Medical Surgical for deWit: Fundamental Concepts and Skills for Nursing
conference : ‭deWit, Susan C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2043
NLM : ‭WY‬/‭156‬/‭D45V‬/‭2003‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4740 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌