مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Key topics in public health
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2068
NLM : ‭WA‬/‭108‬/‭K44‬/‭2005‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4792 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌