مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Tabbner's Nursing Care
conference : ‭Funnell, Rita‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2101
NLM : ‭WY‬/‭49‬/‭F83T‬/‭2005‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4780 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌