مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Qualitative Research in Nursing
conference : ‭Streubert Speziale, Helen J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2208
NLM : ‭WY‬/‭205‬/‭S783Q‬/‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4993 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌