مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
Title : Obstetrics and gynecology at a glance
conference : ‭Norwitz, Errol R.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2218
NLM : ‭WP‬/‭39‬/‭N893o‬/‭2010‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5014 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌