مرور الفبایی

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  
package software name : Te Linde's Operative Gynecology
call number : WP 660
doc type : Non-Persian CD
doc no : 28E-b
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 35 0 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌