قوانين و ساعات کار قوانين و ساعات کار

.هر کاربر تنها در صورت عضويت در کتابخانه مي تواند منبع امانت گيرد

2.هر کاربر تنها مي­تواند 2منبع ، بمدت 8 روز امانت گيرد (بعلت محدود بودن منابع)

3.تمديد مدرک تنها يک بار و آن هم قبل يا همان روز موعد تحويل مدرک ممکن است.

 4. جريمه ديرکرد براي هر کاربر 100 تومان مي باشد .

5.درصورتيکه کاربر بيش از 10 روز پس از تمديد مدرک ، ديرکرد داشته باشد عضويت فرد بمدت يک ماه تعليق مي شود .

6.ساعات کار کتابخانه از 8 صبح تا 14 مي باشد .