سياست هاي کلان سياست هاي کلان

- فراهم کردن زمينه‌هاي تحقيق و پژوهش براي محققان و پژوهشگران

- پشتيباني از فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

- در اختيار گذاشتن امکانات و منابع اطلاعاتي براي ارتقاي سطح آموزش

- ايجاد ارتباط با ساير کتابخانه‌هاي مراکزمهم و تامين اطلاعات در داخل و خارج کشور

- تهيه و تدوين پايگاه‌هاي اطلاعاتي براساس نيازهاي جامعه علمي دانشگاه