مرور الفبايي روي مرکز دانشکده دندانپزشکي

بازگشت به صفحه اول
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍اری‍خ‌ اخ‍لاق‌ وم‍ق‍ررات‌ م‍ام‍ای‍ی‌   
2     ت‍اری‍خ‌ اخ‍لاق‌ وم‍ق‍ررات‌ م‍ام‍ای‍ی‌   
3     ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ (از ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ا رح‍ل‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر)   
4     ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ص‍در اس‍لام‌   
5     ت‍اری‍خ‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌   
6     ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ررات‌ واخ‍لاق‌ م‍ام‍ای‍ی‌   
7     ت‍ح‍ث‍ی‍ث‍ات‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   
8     ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌   
9     ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍وش‍ش‍ی‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زspss   
10     ت‍داب‍ی‍ر دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ ف‍الاس‌   
11     ت‍داب‍ی‍ردن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌ ف‍الاس‌۲۰۱۳   
12     ت‍ران‍ه‌ ب‍اران‌ ،م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار ف‍ری‍ده‌ ع‍ل‍ی‍م‍رادی‍ان‌   
13     ت‍رج‍م‍ه‌ اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌   
14     ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ف‍ص‍ول‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ف‍ی‍ن‍ک‌۲۰۱۷   
15     ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ف‍ص‍ول‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ف‍ی‍ن‍ک‌۲۰۱۸   
16     ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ و ج‍ام‍ع‌ م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ورای‌   
17     ت‍رم‍ی‍م‌ دن‍دان‌ ه‍ای‌ ری‍ش‍ه‌ ش‍ده‌ (م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ )   
18     ت‍روم‍ا   
19     ت‍روم‍ای‌ دن‍دان‍ی‌   
20     ت‍ری‍اژ