نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

سمت

پست الکترونيکي

سندس شکيبا

کارشناس ارشد روانشناسي باليني 

کارشناس پورتال

sondos_dani@yahoo.com

پروانه رنجبر

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

کارشناس علم سنجي

ranjbar-p@medilam.ac.ir

طاهره هواسي

 کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسي 

کارشناس سفارشات

 

رويا عصاره 

کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني 

کارشناس ترجمان دانش

royaasareh@gmail.com

  

     

فرح برازنده 

کارشناس ارشد مديريت اجرايي مسئول بخش امانت Barazandeh2010@gmail.com

حسين شکوري زاده

ديپلم مسئول قفسه ها

 

نصرت الله چترسحر

کارشناس ارشد علوم سياسي بخش مرجع و نشريات

chatresahar.n@gmail.com