نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آيين نامه وجين منابع در كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشکي ايلام

فصل اول: كليات

ارزش و اعتبار مجموعه كتابخانه نه فقط وابسته به رعايت اصول و خط مشي هاي مجموعه سازي است بلكه مديريت

صحيح مجموعه و وجود نيروي متخصص و کارآمد نيز در حفظ اين ارزش واعتبار نقش بنياديني بر عهده دارد.

كتابخانه ها براي حفظ پويايي مجموعه خود از يك سو نيازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نياز، و از سوي ديگر بايد

منابعي كه در روند پرشتاب توليد علم به هر دليلي جايگاه خود را در تأمين نيازهاي استفاده كنندگان از دست داده اند از

مجموعه كتابخانه هاي دانشگاه خارج گردند.

افزودن منابع بدون پيرايش مجموعه موجود حتي در صورت وجود فضاي كافي، در دراز مدت از كارايي مجموعه مي

كاهد. وجين فعاليتي است كه با انجام آن منابع مازاد، فرسوده يا بلااستفاده از مجموعه خارج مي گردند.

فصل دوم: اهداف وجين منابع كتابخانه اي

ماده1: ايجاد فضاي مناسب و كافي براي منابع اطلاعاتي.

ماده2: تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع اطلاعاتي مورد نياز

ماده3: پويا و زنده نگهداشتن مجموعه كتابخانه

ماده 4: هدايت و راهنمايي کاربران به استفاده از منابع به روز و جديد

فصل سوم: معيارها و ضوابط وجين منابع

ماده5: منابع فرسوده، مستعمل و آلوده اي كه ارزش علمي يا تاريخي ندارند و نگه داري آنها موجب اشغال فضا، صرف

هزينه هاي نگه داري و آلودگي ساير منابع خواهد بود.

ماده6: نسخه هاي تكراري و مازاد برنياز.

ماده7: منابعي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند (مثل كتب قديمي زبان

هاي برنامه نويسي كامپيوتر)،... 

ماده 8: منابعي که 10 سال و بيشتر از تاريخ انتشار آنها گذشته است.

فصل چهارم:منابع مستثني از وجين

ماده9: منابع کهنه در صورتي وجين مي شوند که يک نسخه جديد از آنها تهيه شود. 

ماده10: منابع نفيس و هنري كه تصاويررنگي و كاغذهاي اعلاء دارند، وجين نخواهند شد.

ماده11: منابع هسته هررشته تحصيلي مشمول وجين نمي باشند. 

 فصل پنجم: اعضاء كميته وجين منابع

ماده12: اعضاي كميته وجين منابع در كتابخانه مركزي و مركزاسناد عبارتند از:

1 -1. رئيس  كتابخانه مركزي،

2 -1. يك نفراز كتابداران بخش امانت،

1-3. يک نفر متخصص موضوعي

ماده13: اعضاي كميته وجين منابع در كتابخانه دانشكده يا گروه عبارتند از:

1 -1. مسئول كتابخانه،

2 -1. رئيس دانشكده يا نماينده دانشكده،

3 -1. رئيس  كتابخانه مركزي،

4 -1. يک نفر متخصص موضوعي.

فصل ششم: مراحل انجام وجين

ماده14: كتابخانه موظف است براساس معيارهاي ذكر شده در فصل 4، به شناسايي، انتخاب و جمع آوري منابعي كه

بايد وجين شوند بپردازد.

ماده15: مسئول كتابخانه لازم است پس از شناسائي منابع وجيني، اعضاي كميته وجين كتابخانه را جهت بررسي و

تصميم گيري نهايي در جريان قرار دهد.

ماده16: لازم است مسئول هر كتابخانه، ليست نهايي منابع وجيني (شامل: عنوان، مولف، سال انتشار و شماره ثبت) را به

پيوست صورتجلسه كميته وجين به همراه كتب وجيني به كتابخانه مركزي ارسال نمايد. 

ماده17:  كتابخانه  موظف است پس از دريافت صورتجلسه منابع وجيني، نسبت به حذف شماره

ثبت منبع از نرم افزار كتابخانه اقدام نمايد.

فصل هفتم: دوره وجين

ماده18: از نظر زماني بهتر است وجين منابع به صورت مستمر و سالانه (در فصل تابستان) و همزمان با قفسه خواني

مجموعه ها انجام شود.

ماده19: تعداد منابع وجين شده در هر نوبت بايد متناسب با تعداد كل منابع موجود در كتابخانه باشد و از 200 جلد

بيشترنشود.