فرايند فهرستنويسي فرايند فهرستنويسي

فهرست نويسي ورده بندييعني

 

 سازماندادن به مجموعه منابع كتابخانه براي استفاده.

 تهيهشناسنامه براي تك تك منابع موجود در كتابخانه به شكلي كه موجب شناسايي بهتر و كاملتر اثر شود.

 شناساندنكامل و دقيق كتاب ها به خواننده و ايجاد راه هاي دسترسي موثر

 شيوه استخراج و نگارش مشخصات كتاب ها وتهيه شناسنامه نرم افزاري، نيازمند دانش تخصصي، تجربه و مهارت است.