سوال شماره 1 سوال شماره 1

نظر شما دررابطه با وضعيت کتابهاي موجود در کتابخانه از لحاظ سلامت چيست؟

% رای
0% 0 a. مناسب
100% 4
b. نامناسب

کل آرا : 4

سوال شماره 2 سوال شماره 2

نظر شما در رابطه با مناسب بودن محيط سالن کتابخانه از نظر ارگونومي چيست؟ ارگونومي: ارگونومي دانشي چند رشته‌اي (Multi Disciplinary) است که اطلاعات مربوط به ظرفيتهاي هر انسان (توانايي ها، محدوديت ها و ظرفيتهاي فيزيکي و رواني) را گردآوري کرده و آنها را درطراحي مشاغل (کار)، محصولات، سيستم هاي در ارتباط با انسان، مکانهاي کار و تجهيزات با هدف پيشگيري ازبروز مسايل و مشکلات، و آسيب هاي مربوط به سلامتي و بهبود و بهينه سازي کارائي، بهره وري و کيفيت بکار مي‌برد.

% رای
0% 0 a. عالي
0% 0 b. خوب
50% 1
c. متوسط
50% 1
d. ضعيف

کل آرا : 2

سوال شماره 3 سوال شماره 3

خدمات کتابخانه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
0% 0 a. عالي
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
100% 2
d. ضعيف

کل آرا : 2

سوال شماره 4 سوال شماره 4

منابع کتابخانه را از لحاظ به روز بودن چگونه ارزيابي مي کنيد؟

% رای
33% 1
a. عالي
0% 0 b. خوب
0% 0 c. متوسط
67% 2
d. ضعيف

کل آرا : 3