سؤال شماره 1 سؤال شماره 1

آيا منابع کتابخانه مرکزي از نظر کمي پاسخگوي نيازهاي مراجعين مي باشد؟

% رای
0% 0 a. بلي
100% 1
b. خير

کل آرا : 1

سؤال شماره 2 سؤال شماره 2

آيا تعداد ميزهاي موجود در سالن هاي مطالعه کتابخانه ها مرکزي کافي است؟

% رای
0% 0 a. بلي
100% 1
b. کم است.
0% 0 c. زياد است.

کل آرا : 1