ردیفعنوان کارگاه فایل آموزشیمدرسشرکت کنندگان

تاریخ برگزاری

گروه هدف

1

معرفی سامانه علم سنجی و و معرفی ارکید ، گوگل اسکالر، ریسرچر گیت و پابلون

 

File

 

 

خانم پروانه رنجبر

 

 

File

 

فروردین

1398/01/27

 

 

اعضای  هیات علمی دانشکده دندانپزشکی

2

معرفی پایگاه Clinical key

 

File

خانم سهیلا همتی

File

خرداد

1398/03/20

اعضای بالینی دانشگاه

در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

3

افزایش مهارت های پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از UptoDate

File

خانم سهیلا همتی

File

تیر

1398/04/24

در سالن انفورماتیک ساختمان معاونت

پردیس دانشگاه 

4معرفی  پایگاه منبع یابFile
خانم سهیلا همتیFile

تیر

1398/04/24

در سالن انفورماتیک ساختمان معاونت

پردیس دانشگاه 

5

 معرفی پایگاه بالینی

 Up To date  وclinical key

File
خانم پروانه رنجبرFile1398/06/04

سالن کنفرانس 

بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)

 
 

برنامه کارگاههای  کتابخانه مرکزی در شش ماه دوم 1398

­­ردیف

عنوان کارگاه

فایل آموزشی

 شرکت کنندگان

مدرس

تاریخ برگزاری

گروه هدف

1آموزش سرچ ساده و پیشرفته  منابع الکترونیکی و معرفی پایگاههای کلینیکال کی و up to dateFile
File
خانم پروانه رنجبر1398/07/01اعضای بالینی دانشگاه در بیمارستان امام خمینی (ره)
2آموزش سرچ پیشرفته در منابع الکترونیکی و معرفی پایگاههای کلینیکال کی و up to dateFile
File
خانم پروانه رنجبر1398/08/01اعضای بالینی دانشگاه در بیمارستان شهید مصطفی  (ره)
3

آشنایی با سامانه نوپا با تاکید تمرکزبر سامانه منبع یاب 

File
File
خانم طاهره هواسی1398/10/25

کارشناسان کتابخانه ها وکلیه پژوهشگران

4آشنایی با پایگاه استنادی SCOPUSEFile
File
خانم پروانه رنجبر1398/10/29

کارشناسان کتابخانه ها وکلیه پژوهشگران

5

آموزش نرم افزار end note

   File

File

خانم الهام داوودیان

98/11/14

دانشجویان و پژوهشگران 

6معرفی پایگاه اطلاعاتی science directFile
File
خانم سندس شکیبا98/11/16دانشجویان  وکلیه پژوهشگران
 

(تاريخ درج 1401/4/4 آخرين بروزرساني 1401/4/4)
فایلهای پیوست
دانلود     /Dl/Sportal/Files/22_14_650.pdf
فهرست