مدیریت کتابخانه

دکتر مصطفی شنبه زاده

رشته و مقطع تحصیلی: دکتری فناوری اطلاعات سلامت

سمت: مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:

مدیریت پورتال

 

کارکنان بخش:

خانم فرح برازنده

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- لیسانس مامایی

سمت: مدیر واحد پورتال و نرم افزار کتابخانه

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:

 

امانت

کارکنان بخش:

خانم کبری دارات

رشته و مقطع تحصیلی:

سمت: کارشناس واحد امانت

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:

 

کتابخانه دیجیتال و مجموعه سازی

خانم طاهره هواسی

رشته ومقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسي
سمت :کارشناس كتابخانه ديجيتال، مسئول كتابخانه ديجيتال پزشكي
شماره تماس:  08432223079

ایمیل:

ترجمان دانش

خانم الهام داودیان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروب شناسی

سمت: کارشناس نمایه سازی پایان نامه ها و پیام پژوهش

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:

فهرست نویسی

کارکنان بخش:


خانم زهرا علی محمدی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس فهرست نویسی

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:alimohamadi-z@medilam.ac.ir

 

خانم فاطمه شیرولی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس فهرست نویسی

شماره تماس:  08432223079

ایمیل:


علم سنجی


کارکنان بخش:

خانم پروانه رنجبر

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس مسئول واحد علم سنجی

ایمیل: sci@medilam.ac.ir

 

خانم شیما مرادیان

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس علم سنجی

ایمیل:moradian-s@medilam.ac.ir

خانم زهره صادقی پور

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمت: کارشناس علم سنجی

ایمیل: sadeghipour-z@medilam.ac.ir

(تاريخ درج 1401/4/8 آخرين بروزرساني 1401/6/14)
فایلهای پیوست
فهرست