آئین نامه امانت ماده 2 :مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد كتاب :اعضاي كتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذیل ميتوانند از كتابخانه كتاب امانت بگیرند

 1-2. شرط امانت گرفتن كتاب، عضویت در كتابخانه است. لذا كتابخانه از امانت كتاب به مراجعین غیر عضو معذور خواهد بود

2-2 در زمان امانت حضور عضو براي امانت ضروري است.

 3- 2 در زمان عودت كتاب، مراجعه شخص امانت گیرنده الزامي نیست

. 4-2 كلیه اعضاي هیأت علمي (اعم از رسمي و پیماني) موظفند قبل از انجام سفرهاي طوالني داخل و یا خارج از كشور (همچون استفاده از فرصت مطالعاتي)كلیه كتابهاي امانت گرفته شده را به كتابخانه عودت دهند

. 5-2 كتابخانه ميتواند بنا به ضرورت تعداد كتابها و مدت امانت را كاهش دهد و یا استرداد كتابها را قبل از پایان مدت امانت درخواست نماید

. 6-2در صورت امانت بودن كتاب موردنیاز، متقاضي ميتواند كتاب موردنظر را بصورت الكترونیكي(رزرو نماید 7-2 .هر شخص مجاز به رزرو دو كتاب مي باشد

 8-2 مدارك امانتي كه توسط دیگران رزرو نشده باشند، تا یك بار ، توسط شخص امانت گیرنده قابل تمدید است

 تبصره1: تمدید امانت كتاب در صورتي امكانپذیر است كه كتاب توسط اعضاي دیگر كتابخانه رزرو نشده باشد و نیز یك روز به تاریخ بازگشت، امكان تمدید كتاب وجود دارد

تبصره 2: متقاضي تا 24 ساعت بعد از اعلام بازگشت (كتاب رزرو شده) توسط كتابخانه، ميتواند اقدام به امانت كتاب نماید.

 ماده 3 :منابعي كه امانت داده نميشود

: 1-3كتابهاي مرجع (اطلس ها، فرهنگ ها، دایره المعارف ها)

 2-3نشریات ادواري

3-3پایان نامه هاي تحصیلي

 ماده 4 :جریمه دیركـرد در صورتي كه امانت گیرنده در زمان تعیین شده از سوي كتابخانه، كتاب یا كتاب هایي را كه امانت گرفته مسترد ننماید، مشمول جریمه دیركرد خواهد شد.

جریمه دیركرد كتب عادي در مرحله نخست به شرح زیر مي باشد:

درصورتیكه مجموع تاخیرات پرداخت نشده به 60 روز برسد و یا مجموع بدهي هاي پرداخت نشده  به 6000 تومان برسد از تمدید و امانت كتاب براي عضو بصورت خودكار طرف نرم افزار جلوگیري خواهد شد.

 در صورتیكه مجموع تاخیرات پرداخت نشده تحویل موقت به 725 ساعت برسد از امانت به عضو بصورت خودكار از طرف نرم افزار جلوگیري خواهد شد.

جهت تسویه تاخیرات به كتابخانه مراجعه شود. تبصره: كتابخانه از تسویه حساب با اعضایي كه هرگونه بدهي به كتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود

. ماده 5 :كتب گمشده و یا خسارت دیده

1-5چنانچه امانت گیرنده كتاب را گم كند یا خسارتي به آن وارد نماید، جبران خسارت وارده برعهده امانت گیرنده خواهد بود.

میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهي و آماده سازي، نحوه و زمان الزم براي جبران آن توسط رئیس كتابخانه تعیین خواهد شد. جبران خسارت هیچگاه نباید از سه ماه بیشتر به طول انجامد.لذا بازدید كامل كتاب توسط امانت گیرنده الزامي مي باشد و در صورت مشاهده موارد احتمالي، موضوع را به متصدیان میز امانت اعالم نمایید

. 2-5بر اساس تشخیص رئیس كتابخانه، چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و یا به هر دلیلي امكان تهیه اصل كتاب در داخل و خارج از كشور نباشد، تصمیمات نهایي جهت جایگزیني آن به عهده شوراي كتابخانه ميباشد. بدیهي است تا انجام اقدامات بعدي، فایل امانت گیرنده بسته خواهد شد

تبصره: كتابخانه تا قبل از دریافت اصل كتاب گمشده، با امانت گیرنده تسویه حساب نخواهد كرد. بنابراین ضروري است كه كتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن كتاب مطلع سازد تا زمان الزم براي سفارش و تهیه كتاب مهیا باشد

 ماده 6 : خروج بدون مجوز منابع كتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، با فرد خاطي برخورد قانوني خواهد شد.

(تاريخ درج 1401/4/12 آخرين بروزرساني 1401/4/12)
فایلهای پیوست
فهرست